4ος Διαγωνισμός για την απονομή του «Βραβείου Giorgio Gaber για Νέους - Ελευθερία σημαίνει συμμετοχή»

Σας ενημερώνουμε ότι ο θεατρικός οργανισμός Teatro Stabile di Grosseto διοργανώνει, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Giorgio Gaber, διαγωνισμό για την απονομή του «Βραβείου  Giorgio Gaber για Νέους- Ελευθερία σημαίνει συμμετοχή».
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο κατηγορίες, θέατρο και κινηματογράφο και έχει ελεύθερο θέμα. Στόχος του διαγωνισμού είναι η συνάντηση και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ νέων, που προέρχονται από γεωγραφικά απομακρυσμένες η μία από την άλλη κουλτούρες, έχοντας ως αφετηρία μια σειρά από θεατρικές παραστάσεις  και μικρού μήκους ταινίες που θα έχουν μόνοι τους δημιουργήσει.
Ο 4ος Διαγωνισμός για την απονομή του «Βραβείου
Giorgio Gaber για Νέους - Ελευθερία σημαίνει συμμετοχή» θα διεξαχθεί από 2 έως 19 Μαΐου 2013 στο ξενοδοχείο “Park Hotel Colle degli Angeli” που βρίσκεται στο Arcidosso , στην επαρχία Γκροσέτο της Τοσκάνης (Ιταλία).
Στον διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές μόνον συμμετοχές στην αγγλική ή/και την ιταλική γλώσσα.
Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν την ειδική φόρμα συμμετοχής  μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό καθώς και η φόρμα συμμετοχής σε αυτόν παρέχονται στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.premiogaber.it
Στοιχεία επικοινωνίας με τους υπεύθυνους του διαγωνισμού:
Ταχυδρομική δ/νση:   
Teatro Stabile di Grosseto, Via Sauro 61/63, 58100 Grosseto ITALY
Τηλέφωνο: (0039) 0564 496997 
FAX: (0039) 05641790146  
e-mail: segreteria@premiogaber.it

 

Premio  Giorgio Gaber - 4a edizione 2013
PREMIO GIORGIO GABER PER LE NUOVE GENERAZIONI – Libertà e Partecipazione

 Il PremioL’iniziativa nasce nel 2009 grazie alla preziosa collaborazione della “Fondazione Giorgio Gaber” di Milano che cura e tutela il patrimonio culturale dell’Artista milanese.
La manifestazione si divide in 2 sezioni artistiche (Cinema e Teatro) ed ogni anno vengono selezionati decine di progetti, frutto di percorsi laboratoriali diretti ai giovani, che vengono presentati durante la rassegna finale. 
Il Premio, che è giunto alla 4a edizione, ha visto un numero di partecipanti sempre in crescita: dai circa 1.400 iscritti della 1a edizione ai 2.500 del secondo anno provenienti da tutto il territorio nazionale, fino agli oltre 4.500 partecipanti dell'ultima edizione che ha aperto le porte anche ai paesi europei.
La rassegna si rivolge a tutti gli Istituti di ogni ordine e grado dell’intero territorio nazionale con la sola eccezione della scuola dell'infanzia e a tutti gli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado di tutto il territorio europeo ad eccezione delle scuole elementari e delle scuole per l’Infanzia.
Questa edizione, inoltre, prevede la possibilità di iscrivere progetti realizzati in autonomia da Organismi  socio-culturali italiani ed europei che non perseguano finalità di lucro.
La  manifestazione si è sempre svolta nella medesima location: il Resort "Park Hotel Colle degli Angeli", situato alle pendici del Monte Amiata, nella provincia di Grosseto.
La location è stata specificatamente selezionata al fine di garantire la quiete necessaria per un’attività non caotica.
Inoltre le molte ed ampie sale congressi della struttura permettono la realizzazione dell’intero evento senza ulteriori e disagevoli spostamenti da parte dei partecipanti, assicurando in tal modo anche la sua piena e continuativa fruizione.
Durante la rassegna finale, dalla durata complessiva di 3 settimane, sono presentate le produzioni artistiche dei Soggetti partecipanti che sono coinvolti anche in molteplici attività aggiuntive predisposte appositamente perdare la giusta completezza e organicità all’evento.
In particolare, attraverso la concertazione di interviste, blog, laboratori formativi, forum e dibattiti – il tutto indirizzato sia ai ragazzi che al corpo docente e agli esperti - il “Premio Gaber” diventa un momento unico di incontro e confronto tra realtà e culture geograficamente distanti.
In questo modo l’iniziativa raggiunge la sua piena caratterizzazione e si discosta dalle consuete vetrine di spettacoli scolastici, trovando la giusta esaltazione della propria unicità e regalando a migliaia di ragazzi di tutto il territorio europeo un“angolo di pensiero libero ed attivo”.
Ma il Premio non esaurisce il suo scopo al termine della Rassegna Finale. Al contrario questo è il momento in cui ha inizio il suo reale valore aggiunto di vero e proprio “incubatore” progettuale; a questo proposito si deve considerare il sostanzioso Montepremi in denaro pari a 13.000 Euro che viene destinato al vincitori per lo sviluppo di ulteriori iniziative didattiche e formative di vario genere.

Perché Giorgio Gaber
E' importante precisare il motivo della scelta di legare il Premio all’Artista milanese.
Il progetto non persegue l’insensato intento di creare “aspiranti attori in erba” o di essere un premio per la “recitazione”, quanto quello di stimolare la capacità creativa e critica dei giovani.
Una capacità che stimoli i ragazzi all’arte ed alla consapevolezza che un prodotto artistico non è una semplice esibizione pubblica, ma il “risultato di un’idea”.
Per questo il "Premio Gaber" si pone nei confronti dei propri giovani partecipanti come mezzo e stimolo di crescita e di maturazione consapevole e partecipe.
La figura di Giorgio Gaber rappresenta un’eccellenza nella storia della cultura italiana; una figura che, anche dal punto di vista umano, si è sempre impegnata ed è emersa nella società moderna grazie alla capacità di realizzare una perfetta sintesi tra un prodotto artistico d’eccezione ed un messaggio socio-culturale autentico e fuori dall’ordinario.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (στα Ιταλικά)

Guida al Premio - 4a edizione 2013

Di seguito le principali tappe con le relative scadenze per arrivare in rilassatezza alla Rassegna Finale del

“Premio Giorgio Gaber”.

Per qualsiasi dubbio potete contattarci ai seguenti recapiti:

segreteria@premiogaber.it

(0039) 0564 496997

(0039) 327 7412963

- Regolamento

Per l’espletamento di ogni fase vi consigliamo di prendere attenta e completa visione del Regolamento e di

tenerlo sempre a portata di mano.

Vi aiuterà sicuramente nella compilazione delle domande e nella scansione dei tempi di avvicinamento al

Premio.

- entro martedì 15 Gennaio 2013

Invio Domanda di adesione debitamente compilata in ogni sua parte.

- entro giovedì 31 Gennaio 2013

Comunicazione progetti ammessi in via diretta ai Soggetti interessati e tramite pubblicazione sul sito.

Successivamente a tale comunicazione di ammissione consigliamo vivamente a tutti di procedere con i

seguenti adempimenti per evitare di ritrovarsi in ritardo e sovraccaricati negli ultimi giorni:

- riscossione delle quote dai vari partecipanti;

- compilazione degli elenchi relativi a tutti i partecipanti (on-line dopo il 31 Gennaio 2013);

- compilazione delle liberatorie foto-video per OGNI partecipante al Premio (studenti, docenti, esperti,

accompagnatori di ogni tipo e autisti), che dovranno essere consegnate all'arrivo alla Rassegna.

Vi consigliamo di anticipare tali fasi in quanto si rivelano le più lunghe (e noiose) da ottemperare.

- entro giovedì 28 Febbraio 2013

Invio Domanda di iscrizione (on-line dopo il 15 Gennaio 2013) debitamente compilata in ogni sua parte insieme alla contabile del Bonifico relativo alla caparra confirmatoria (50% del costo totale) per il soggiorno al Premio.

Solo per Organismi Culturali - invio dichiarazione in cui si indichi se il testo e/o le eventuali musiche utilizzate nel progetto sono in toto o in parte coperte o meno dal Diritto D'Autore e - in ogni caso -, contestualmente, bonifico a titolo di deposito cauzionale di €150,00 per eventuali pagamenti di diritti SIAE ed invio della relativa contabile.

- entro sabato 30 Marzo 2013

Bonifico relativo al saldo (50% del costo totale) per il soggiorno al Premio ed invio della relativa contabile.

- entro lunedì 15 Aprile 2013

Invio elenchi partecipanti (on-line dopo il 31 Gennaio 2013) debitamente compilati.

Invio elenco materiale tecnico e scenico portato al Premio.

- entro domenica 28 Aprile 2013

Pubblicazione agende di ogni partecipante con i calendari dettagliati di ogni attività.

Le agende saranno pubblicate sulla pagina relativa del sito.

Si consiglia di stamparle, prenderne attenta visione e portarle con sé durante la manifestazione.

- all’arrivo al Premio

Consegna dei materiali necessari

1. “Sezione Cinema” - 2 Dvd in copia identica contenenti il cortometraggio in formato VOB

2. “Sezione Teatro” - 2 Cd in copia identica contenenti le eventuali tracce musicali di accompagnamento allo spettacolo in formato Cd Audio e non MP3.

3. Liberatorie foto-video per OGNI partecipante al Premio (studenti, docenti, esperti, accompagnatori di ogni tipo e autisti).

NOTA BENE - Si consiglia di prestare molta attenzione alla consegna delle liberatorie foto-video che sono obbligatorie per legge per permettere la realizzazione delle riprese foto e video della manifestazione. Sarà motivo di squalifica, come specificato nel Regolamento, la mancata consegna delle liberatorie originali relative ad ognuno dei partecipanti alla Rassegna.