Τα γενέθλια της ...Ρώμης!

Παρακολουθείστε το διαφημιστικό σποτάκι για τον εορτασμό των γενεθλίων της Ρώμης κάνοντας ΚΛΙΚ στην εικόνα:

Κάθε χρόνο στις 21 Απριλίου γιορτάζονται τα ...γενέθλια της πόλης της Ρώμης! Φέτος, για το 2014, γιορτάστηκαν τα 2767α γενέθλια! "Αιώνια πόλη", λοιπόν, όχι μόνον κατ' όνομα! Στους εορτασμούς συμμετείχαν 1600 άτομα, μέλη 42 πολιτιστικών Συλλόγων, προερχόμενων από 9 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ οι θεατές ξεπέρασαν τις 200.000. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν παρελάσεις κι επιδείξεις μονομάχων, θεατρικές αναπαραστάσεις μονομαχιών, χορούς και ποικίλες άλλες τελετές.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε ΕΔΩ (Gruppo Storico Romano)

Natale di Roma 2014: le immagini della rievocazione storica tra Fori Imperiali, Colosseo e Circo Massimo

Un Natale di Roma che non si dimenticherà facilmente. Questo 2767°. Merito anche della trionfale rievocazione storica con 1.600 partecipanti, appartenenti a 42 associazioni culturali provenienti da 9 paesi europei. Siamo stati all'evento. Ecco cosa abbiamo visto.

Giunti alla XII edizione delle celebrazioni per il Natale di Roma organizzati dal Gruppo Storico Romano. Quest’anno le coincidenze storiche e religiose poi hanno reso l’appuntamento davvero unico.

Si è senza dubbio trattato del più grande corteo storico dell’antica Roma nel mondo. Sul posto per noi c’era l’occhio magico di Andrea Dorliguzzo, che ha seguito ogni momento di questa grande festa, alla quale ha partecipato anche il sindaco Marino.

La parata dei centurioni è stata supervisionata dalla direzione generale delle Antichità del ministero dei Beni Culturali e dal dipartimento di Scienze storiche di Tor Vergata. La lunga passeggiata ha attraversato, contornata da due lunghissime ali di folla (circa 200.000 persone), Via dei Fori Imperiali, passando accanto al Colosseo e al Teatro di Marcello, per giungere infine al Circo Massimo.

Il Circo Massimoè stato il simbolo dell’evento. Con l’arrivo di buon’ora dei gruppi di ricostruzione storica, e dove al mattino si è svolta la COMMISSIO FERIARVM, ovvero l’apertura ufficiale dei festeggiamenti con la cerimonia dell’accensione del fuoco.

Dopo il corteo, l’incontro col sindaco, lo spettacolo di percussioni a cura dell’Associazione Culturale Akuna-Matata, nel pomeriggio si è dunque “tornati” al Circo Massimo, per le varie esibizioni. Come la rappresentazione del “Tracciato del Solco”, la Cerimonia delle Palilia, la sfilata dei vari gruppi presenti, le danze delle ancelle e la gloriosa Grande battaglia conclusiva.


Uno spettacolo che i turisti, ma forse anche tanti romani, apprezzano sempre di più. Presto pubblicheremo l’intervista con Rodolfo Perugini, del Gruppo Storico Romano. Perché è molto interessante capire come questo fenomeno si è evoluto (loro ci sono da 20 anni, e non hanno nulla a che fare con gli abusivi figuranti che invadono certe zone!), per ora pubblichiamo le parole che accompagnano l’amore e la passione di queste persone per la Storia ingombrante e fiera della nostra città.

Come ogni anno il nostro intento è quello di ricordare, con una serie di eventi ed iniziative, le origini della nostra città, che da piccolo insediamento, fondato sul Palatino, è diventata la Caput Mundi, ovvero la più grande città del mondo allora conosciuto, il cui dominio durò più di mille anni. Roma suscita ancora un fascino ed un’ammirazione, senza eguali, nel mondo ed il nostro scopo è quello di mantenere sempre vivo questo interesse nei confronti della nostra città.

Roma è stata nell’antichità un crocevia di culture diverse e noi intendiamo rinsaldare questa caratteristica, ancora presente nella nostra città, coinvolgendo nella nostra manifestazione gruppi di ricostruzione provenienti da ogni parte del mondo ed in particolare da quelle zone dove il legame con il mondo romano è ancora ben vivo nelle culture e nei luoghi di provenienza.

La nostra iniziativa assume un valore particolare, visto il Protocollo d’Intesa sottoscritto con Roma Capitale per la valorizzazione e la divulgazione degli usi e i costumi dell’antica Roma, che pone un “marchio di garanzia” sul nostro operato da parte dell’amministrazione capitolina. Proprio in questo senso l’evento si ripropone di far riavvicinare i romani e i turisti al mondo dell’antica Roma ed alle sue origini.

Πηγή:http://e-italika.blogspot.gr/2014/04/blog-post_27.html