Νέα
επίπεδα στο Diploma di Lingua Italiana!

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2015:

Diploma Elementare di Lingua Italiana – επίπεδο Α2

Diploma Intermedio di Lingua Italiana – επίπεδο Β1

Diploma di Lingua Italiana – επίπεδο Β2

Diploma Avanzato di Lingua Italiana – επίπεδο Γ1

Diploma Superiore di Lingua e Cultura Italiana – επίπεδο Γ2

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.iicatene.esteri.it/IIC_Atene/